Colagen Nước Hàn Quốc

Siêu Collagen – VB PROGRAM SUPPER COLLAGEN PHIÊN BẢN CẢI TIẾN MỚI, hàm vị collagen cao hơn từ 3000- 3300mgMẫu new cả tiến hơn, unique hơn và không gian cũng tăng tự 20ml – 25ml. Phiên phiên bản màu vàng đã được biến hóa thành màu hường kute hơn.ahihi