Lỗi Endnote Không Hiện Trong Word

Mình sở hữu lại win 64 bit, và thiết lập lại office2013 64bit nhưng mua EndNoteX6 cùng Endnote X6 thì không có các mặt đường dẫn chính xác liên kết tới phiên bản office nên sau khi cài dường như không hiển thị EndNote vào word. Tất cả hai cách: thiết lập Endnote X7 hoặc cài đường dẫn bổ sung.

Bạn đang xem: Lỗi endnote không hiện trong word


Tải file “vcredist_x64.exe” from:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26368và cài đặt.
Browse to this EndNote folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)EndNote X6Product-SupportCWYWCopy these files:EndNote Cwyw.dotEndNote Cwyw.dotmEndNote web Cwyw.dotEndNote website Cwyw.dotmBrowse khổng lồ this destination folder:EndNote X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Browse lớn this EndNote folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)EndNote X6Product-SupportCWYWx64Copy these files:EndNote Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse lớn this destination folder:EndNote X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above
Note:EndNote X6was not designed lớn be compatible withOffice 2013, as they were developed before the release ofWord 2013.We advice you to lớn install the newest version of EndNote: version X7. EndNote X7 is fully compatible with the newest Office version.You can find EndNote X7 in our shop.Click here to lớn go khổng lồ our shop.
Browse khổng lồ theWord 2013folder:"C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15."Note:If Microsoft Office is not listed under "Program Files (x86)," look under just "Program Files."ForOffice 365, the folder will be:"C:Program FilesMicrosoft Office ootOffice15”Right-click WINWORD.EXE và select "Run as Administrator" to lớn openWord 2013with Administrative rights.Go lớn the tệp tin Menu và choose "Options."Select "Add-Ins" from the menu at the left.At the bottom of the Add-Ins page, there is a "Manage:" dropdown list. Leave this on "COM Add-ins" & select Go.On the COM Add-Ins page, Choose the "Add..." button.Browse khổng lồ the following location và select the "EndNote CWYW.dll" file.C:Program Files (x86)Common FilesResearchSoftCwyw16
If you bởi not have a "Program Files (x86)" folder, look in "Program Files" for the Common Files folder.
Note:If you have common files installed in a different location, you would need lớn find this CWYW thư mục in that other location.

Xem thêm: Cách Gạch Chân Chữ Trong Word 2003, Cách Gạch Chân Trong Word 2003


Once you have Selected the "EndNote CWYW.dll" file, choose OK and OK again to close the COM Add-Ins screen. The EndNote tools should now be in Word.
Note:If you receive a message that EndNote CWYW.dll was not a valid Office add-in when attempting to showroom the COM Add-in, there is an update you need from Microsoft:
Exit Word.Install the "vcredist_x64.exe" update file.Follow the steps above to add the Endnote Cwyw.dll tệp tin in Word.
If the installation problems persist, you can replace the files in the Common Files thư mục to maketo sure the appropriate files are copiedfor your version of EndNote, the version of Windows & the version of Word. Youshould replace the existing files.Please follow the appropriate directions below depending on your version of Windows (32 or 64-bit) và your version of Word (32 or 64-bit):
Browse khổng lồ this folder:EndNote X6:C:Program FilesEndNote X6Product-SupportCWYWCopy these files:EndNote Cwyw.dotEndNote Cwyw.dotmEndNote web Cwyw.dotEndNote web Cwyw.dotmEndNote Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse lớn this folder:EndNote X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above.
Browse lớn this EndNote folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)EndNote X6Product-SupportCWYWCopy these files:EndNote Cwyw.dotEndNote Cwyw.dotmEndNote website Cwyw.dotEndNote website Cwyw.dotmBrowse to lớn this destination folder:EndNote X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Browse to this EndNote folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)EndNote X6Product-SupportCWYWx64Copy these files:EndNote Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse to this destination folder:EndNote X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above.
1. Browse to lớn this EndNote folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)EndNote X6Product-SupportCWYWCopy these files:EndNote Cwyw.dotEndNote Cwyw.dotmEndNote web Cwyw.dotEndNote web Cwyw.dotmEndNote Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse khổng lồ this destination folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)Common FilesResearchSoftCwyw16Paste the filesFollow theinstallation steps above.
Người đăng:BachCaovào lúc16:39
*

camera(1)cuộc sống(20)Film(1)Fujifilm(1)học tập(35)kỹ năng(51)Music(1)photo(1)phương pháp(8)sinh học(3)Tiện ếch(11)word(2)
►  2022(5) ►  2021(2) ►  2020(2) ►  2019(9) ▼  2018(7) ▼  mon một(3) ►  2017(6) ►  2016(5) ►  2015(15) ►  2014(22) ►  2013(34) ►  2012(37) ►  2011(1) ►  2010(1)
Designer by mongvuongthan.vn. Công ty đề hành lang cửa số hình ảnh. Hình ảnh chủ đề của konradlew. Được tạo vì chưng Blogger.